Hủy

ເປັນໜິ້ວປົວຫາຍດີ ເເຕ່ກໍ່ຍັງກັບມາເປັນຄືນໄດ້

ເປັນໜິ້ວປົວຫາຍດີ ເເຕ່ກໍ່ຍັງກັບມາເປັນຄືນໄດ້

ເປັນຫຍັງຫຼັງການຜ່າຕັດໜິ້ວ ເເລ້ວຍັງສາມາດກັບມາເປັນໜິ້ວຄືນໄດ້?

ພະຍາດໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ -ທາງເດີນປັດສະວະ ເເມ່ນເກີດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເເລະ ຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບຖ່າຍເທທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ ເເລະ ທໍ່ປັດສະວະ. ການນໍາໃຊ້ຢາຢ່າງຊະຊາຍ, ການກິນດື່ມບໍ່ຖືກວິທີ, ຕຸ້ຍອ້ວນ... ລ້ວນເເລ້ວເເຕ່ເປັນບັນດາສາເຫດທີ່ນໍາໄປສູ່ ການເກີດໜິ້ວຄືນຫຼັງການຜ່າຕັດ ຫຼື ຫຼັງການປິ່ນປົວ ໃນຄົນເຈັບໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ - ທາງເດີນປັດສະວະ. ບັນດາທ່ານໝໍ ໄດ້ທໍາການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ເເລະ ເຫັນວ່າ ອັດຕາການກັບມາເປັນຄືນຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ-ທາງເດີນປັດສະວະ ໃນຄົນເຈັບທີ່ເຄີຍປິ່ນປົວ ຫຼື ຜ່າຕັດໜິ້ວ ເເມ່ນມີຄວາມສາມາດກັບມາເປັນຄືນ ສູງເຖິງ 50% ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ. ເຊິ່ງບັນດາສາເຫດທີ່ນໍາໄປສູ່ ການກັບມາເປັນຄືນຂອງໜິ້ວ ເເມ່ນຈະອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້:

1. ການກິນດື່ມ.

ຄວາມລຶ້ງເຄີຍໃນການກິນດື່ມ ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍ ເເລະ ສຸຂະພາບຂອງຕົວທ່ານ. ການກິນ ເເຄວຊຽມ ໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເພີ່ມການດູດຊຶມ oxalate ຜ່ານລໍາໄສ້ ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການຂັບຖ່າຍ  oxalate ຜ່ານນໍ້າຍ່ຽວສູງຂຶ້ນ ເເລະ ເຮັດໃກ້ກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວ. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກກິນດື່ມ ອາຫານເຄື່ອງດືມທີ່ບັນຈຸ oxalate ໃນປະລິມານສູງຈົນເກີນໄປ ເຊັ່ນ soda, ດື່ມຊາ, ຊີ້ນສັດ, ຜັກຊາລັດ, ຫົວບີທຣູດ, … ກໍ່ຍັງເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໜິ້ວໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ນອກຈາກນີ້, ສ່ວນຫຼາຍ ບັນດາກໍລະນີ ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ-ທາງເດີນປັດສະວະ ກໍ່ຕົວວຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ ຍັງເເມ່ນເນື່ອງຈາກ ຮ່າງກາຍ ບໍ່ມີນໍ້າທີ່ພຽງພໍ (ການຂາດນໍ້າ ອາດເເມ່ນເນື່ອງຈາກ ການກິນນໍ້າໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼິ້ນກິລາໜັກເກີນຂະໜາດ) ຫຼື ອາດເປັນເນື່ອງຈາກ ບັນດາເເຮ່ທາດໃນນໍ້າຍ່ຽວມີເຫຼືອຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຕະກອນ ເເລະ ເປັນໜິ້ວ. ບັນດາເເຮ່ທາດເຊັ່ນ: ເເຄວຊຽມ, oxalate, ອາຊິດ uric, natri, cystine ຫຼື ໂຟສຟໍ ຈະຮ່ວມຕົວກັນ ເກີດການຕົກຕະກອນ ເເລະ ກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວ ໃນຂະໜາດຕ່າງໆ.

 

ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອປ້ອງກັນການກັບມາເປັນຄືນຂອງໜິ້ວ

ຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ຂອງການດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ ປະປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ມີສານຕົກຕະກອນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ - ທາງເດີນປັດສະວະ. ນອກຈາກນີ້ , ມີຫຼາຍຄົນມັກອົດອາຫານເຊົ້າເຊິ່ງບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ເມື່ອນັ້ນ ນໍ້າບີຈະບໍ່ມີການຖືກປ່ອຍອອກມາ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າບີ ຈະຢູ່ໃນຖົງບີເປັນເວລາດົນຂຶ້ນ, ການເກັບສະສົມຂອງນໍາບີໃນຖົງບີ ເຮັດໃຫ້ cholesterol ຈາກຖົງບີ ຖືກປ່ອຍອອກມາ ເເລະ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການເກີດເປັນໜິ້ວ.

2. ຄວາມລຶ້ງເຄີຍໃນການໃຊ້ຊີວິດ, ອອກກໍາລັງກາຍ.

ຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ, ການກິນດື່ມ ເເມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໃຈ ທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນ ຫຼື ປ້ອງກັນການເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ - ທາງເດີນປັດສະວະໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ຂອງນັກວິທະຍາສາດຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ California, ການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍອອກກໍາລັງ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ ເເມ່ນມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ - ທາງເດີນປັດສະວະໄດ້. ຖ້າຫາກທ່ານ ມັກຫຼິ້ນກິລາ ຫຼື ອອກກໍາລັງ ຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານຈະສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໜິ້ວໄດ້ສູງເຖິງ 31%.

3. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງລະບົບຖ່າຍເທ

ການອຸດຕັນທາງເດີນປັດສະວະ ເເມ່ນເປັນປັດໃຈ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ກັບການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທາງເດີນປັດສະວະໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນ, ເກີດບາດເເຜເນືອ້ເຍື່ອເປັນໃນສ່ວນພື້ນຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ນໍາໄປສູ່ການເເຂງຕົວຂອງຈຸລັງພາກສ່ວນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ກົດທັບໃສ່ເສັ້ນເລືອດ ເເລະ ທໍ່ສົ່ງໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ໝາກຜົນຂອງການອັກເສບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ: ຊາກຂອງເເບກທີເຣຍ, ຊາກຂອງ ເມັດເລືອດຂາວ, ຈຸລັງສ່ວນນອກຂອງສ່ວນພື້ນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຕົກຜະລຶກ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໜິ້ວ.

ຖ້າຫາກລະບົບຖ່າຍເທຂອງທ່ານກໍາລັງພົບເຈີກັບບັນຫາຫຍັງກໍ່ຕາມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການໄຫລວຽນຂອງນໍ້າປັດສະວະ ເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ-ທາງເດີນປັດສະວະ.

4. ພະຍາດປະຈໍາຕົວບາງຊະນິດ.

ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ທັນຮູ້, ກ້ອນເບົ້າຕ່ອມໄທຣອຍ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງກັບມາເປັນຄືນໄດ້ສູງ. ບັນດາກ້ອນເບົ້າຕ່ອມໄທຣອຍ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງ ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ. ຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ ເຜົາຜານການຊີ. ເມື່ອຕ່ອມໄທຣອຍ ຫາກມີການປະກົດຕົວຂອງກ້ອນເບົ້າເເລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ hormone ຂອງຕ່ອມພາຣາໄທຣອຍ, ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕົກຕະກອນການຊີໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເພີ່ມຄວາມສຽງໃນການກໍ່ເກີດເປັນໜິ້ວ.

ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ, ບັນດາຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ທີ່ເເສນຈະເປັນເລືອ່ງປົກກະຕິທໍາມະດານັ້ນ ກັບກາຍເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເກີດເປັນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ - ທາງເດີນປັດສະວະ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ການດໍາລົງຊີວິດ. ເເລະ ເພື່ອທີ່ຈະທໍາການ ປ້ອງກັນຢ່າງເດັດຂາດ ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ - ທາງເດີນປັດສະວະ ພວກເຮົາຕ້ອງປະຖິ້ມຄວາມລຶ້ງເຄີຍທີ່ບໍ່ດີຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

 

ອີກໜຶ່ງຕົວເລືອກເສີມທີ່ຊ່ວຍທ່ານປິ່ນປົວ ເເລະ ປ້ອງກັນໜິ້ວໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ຊ່ວຍທ່ານກໍາຈັດບັນຫາໜ້າລໍາຄານ ກວນໃຈຂອງໜິ້ວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ເໝົ້າຕາຄວາຍ

ລາຊາເເຫ່ງສະໝຸນໄພທໍາມະຊາດ

ຊ່ວຍປິ່ນປົວ ເເລະ ປ້ອງກັນໜິ້ວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່າຕັດ

ເລກທະບຽນຢາເລກທີ 01 TI 0093/09 

ສັບພະຄຸນ: ປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບປັດສະວະ ປະກອບມີ ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ,​ ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ເເລະ ໜິ້ວທໍ່ປັດສະວະ. ປິ່ນປົວໜິ້ວຖົງບີ ເເລະ ຖົງບີອັກເສບ. ພິເສດເເມ່ນສາມາດປ້ອງກັນການກັບມາເປັນຄືນຂອງໜິ້ວ ຫຼັງການຜ່າຕັດ.

ຂະໜາດ ເເລະ ວິທີການນໍາ

ໃຊ້: 5 ເມັດ/ຄັ້ງ, 3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຫຼື ກິນຕາມຄໍາເເນະນໍາເເພດໝໍ.

ເອົາໃຈໃສ່:      

- ໃນກໍລະນີເວລາທີ່ ປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບປັດສະວະເເມ່ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງກິນນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍ, ທັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການເພີ່ມນໍ້າປັດສະວະ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຂັບໜິ້ວ ເເລະ ຫຼຸດຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

- ບໍ່ຄວນກິນຕອນທ້ອງຫວ່າງ, ດີສຸດເເມ່ນໃຫ້ກິນຫຼັງຄາບອາຫານຫຼັກ.

ຂະໜາດ ເເລະ ວິທີການນໍາໃຊ້:

ກິນເພື່ອກັດກ່ອນ, ສະຫຼາຍ ເເລະ ຂັບໜິ້ວອອກ: ກິນ 5 ເມັດ/ຄັ້ງ, 3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້. ກິນຕິດຕໍ່ກັນ 2-3 ເດືອນ ຫຼື ກິນຕາມຄໍາເເນະນໍາເເພດໝໍ.

ກິນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໜິ້ວກັບມາເປັນຄືນ:           ກິນ 3 ເມັດ/ຄັ້ງ, 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້. ກິນ 1-2 ເດືອນ. ເວັ້ນໄລຍະກິນເປັນງວດ.

ເອົາໃຈໃສ່:      

- ໃນກໍລະນີເວລາທີ່ ປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບປັດສະວະເເມ່ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງກິນນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໃນມື້, ທັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການເພີ່ມນໍ້າປັດສະວະ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຂັບໜິ້ວ ເເລະ ທັງເປັນການຫຼຸດຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການໃຊ້ຢາໄດ້ດີນໍາອີກ.

- ບໍ່ຄວນກິນຕອນທ້ອງຫວ່າງ, ດີສຸດເເມ່ນໃຫ້ກິນຫຼັງຄາບອາຫານຫຼັກ.

ປັດຈຸບັນ ຜະລິດຕະພັນເໝົ້າຕາຄວາຍ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍກົມອາຫານ ເເລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສປປ ລາວ.

ເຊິ່ງມີເລກທະບຽນຢາເລກທີ 01 TI 0093/09 

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ເເລະ ນໍາເຂົ້າ-ຈັດຈໍາໜ່າຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ນໍາເຂົ້າ ເເລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍພຽງຜູ້ດຽວໂດຍ: ບໍລິສັດ ການຢາ ເອັນເອັນຊີ ຈໍາກັດ,

ສະຖານທີ່: ບ້ານໂຊກຄໍາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ 020 23393234

ຈຸດເດັ່ນ

ຫ້ອງສະຫມຸດ

ຜະລິດຕະພັນ

Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.